آجرنما شياردار نمای راه پله


آجر جز اساسی ترین مصالح ساختمانی است که استفاده از آن برای نما جلوه زیبایی به

ساختمان میبخشد . آجر های شیار دار یکی از انواع آجر ها است که توسط دستگاه های شیار

زن منقوش شده است و جلوه طبیعی و زیبایی دارد .

مزایای استفاده از آجر نما :تغییرات آب و هوایی در آن اثر کمی داردنگهداری ارزان و راحتی داردرنگ بندی های مختلفسروصدا رو پوشش میدهدترک نمیخورد بر خلاف سنگمقاوم و با دوام استماندگاری بالا داردشوره زدگی نداردچشم نواز و زیباستکیفیت شعار نیستاعتماد شرط اول کاری مشتریان ماستبهترینها را بخواهید چون بهترینید  از طراحی تا اجرای کار با شما هستیم